A Lola Serra Falcó

Llibret del año 1995
  A Lola Serra Falcó
  
  Lola: ¡Quin sol mes ardent
  portes en la teua cara!
  ¡Quina mirada mes clara naix
  de ta gracia inocent!
  
  Tu eres el mes ric present
  que la festa ensomiarà
  i eres el goig que es dispara
  omplint-ho tot de content.
  
  Lola: Tu dus en el cor
  la presencia de la flor
  i l'aroma del gesmil.
  
  I els chiquets entusiasmats,
  satisfets i ben pagats,
  ¡t'han fet Fallera Infantil!
  

.
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: