A Begoña Ferrando Vallés. Fallera Major Infantil

Llibret del año 1994
  Begoña plena de Ilum
  ve a nostra falla infantil
  com el blanc i pur gesmil
  que regala el seu perfum.
  
  Es com un tendre sesum
  d'unafesta i un estil
  que nos mostra el bell perfil
  de la mes rica costum.
  
  Begoña porta l'essencia
  la dolfor i l'inocencia
  d'un angelple de candor.
  
  I per tanta majestat,
  els chiquets l'han praclamat,
  ¡ nostra Fallera Major !
  

..
Falla Isabel La Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós - Hernán Cortés

E-mail: